اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39503832
نام و نام خانوادگی : عباس خاني سوركي
عنوان پایان نامه : اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها با رویکرد به وضعیت اغتشاش و آشوب
رشته تحصیلی : حقوق بين الملل
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فيروز نجفي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File