اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504177
نام و نام خانوادگی : عاطفه صانعي
عنوان پایان نامه : طراحی و تدوین سیستم فرماندهی بحران در حوادث بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان میلاد اصفهان)
رشته تحصیلی : مهندسي شيمي گرايش ايمني،بهداشت ومحيط زيست اچ اس اي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرهام امين شرعي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File