اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504510
نام و نام خانوادگی : هاجر ايزدي
عنوان پایان نامه : ضرورت ارتقای حقوق بشر از رهگذر ایفای تعهدات حقوق بشری دولت
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرامرز عطريان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File