اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504725
نام و نام خانوادگی : حامد صالحي
عنوان پایان نامه : تکلیف نیروی انتظامی در صیانت از حقوق شهروندی با تاکید بر خودرو
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدكاظم عمادزاده
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/09/26
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File