اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504773
نام و نام خانوادگی : رسول فرهاديه
عنوان پایان نامه : نقش میانجی سکوت سازمانی در تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه)
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي اكبر سعادت نيا
استاد مشاور : ايرج سلطاني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File