اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504781
نام و نام خانوادگی : محمدباقر كيان ارثي خويگاني
عنوان پایان نامه : راهکارهای حقوقی ممانعت و مجازات مامورین در سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری
رشته تحصیلی : حقوق عمومي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدكاظم عمادزاده
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/08/15
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File