اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504844
نام و نام خانوادگی : سميه كام بخش
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر همبستگی ارزش و تعامل بر رضایت از روابط کاري بین تولید کننده با تامین کنندگان و توزیع کنندگان با تأکید بر نقش تعدیل گر مدت زمان ارتباط ( مورد مطالعه : هولدینگ فولاد مبارکه اصفهان )
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني-بازرگاني بين المللي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مژگان بهرامي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File