اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39504967
نام و نام خانوادگی : ارش ذاكري زاده
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه توانمند سازی روانشناختی و بهره وره وری با توجه به متغیر میانجی عملکرد نوآورانه در کارکنان سازمان ورزش شهرداری شهر اصفهان.
رشته تحصیلی : مديريت ورزشي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميد زاهدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File