اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39505308
نام و نام خانوادگی : ندا ترابي
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی بازی سازی بر گرایش به برند با در نظرگرفتن متغیر میانجی قصد مشارکت مشتری (موردمطالعه: مشتری خدمات آنلاین بیمه ایران در شهر اصفهان)
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اكرم اكبريان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File