اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39603735
نام و نام خانوادگی : مريم لعلي
عنوان پایان نامه : مقایسه تاثیر ماساژ پشت و آرام سازی عضلانی بر مولفه های اضطراب مادران دارای نوزاد نارس بستری دربیمارستان الزهرا(س) اصفهان
رشته تحصیلی : پرستاري داخلي-جراحي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مينا جوزي
استاد مشاور : مريم مقيميان
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/07/23
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File