اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39603750
نام و نام خانوادگی : زهره فتحيان دستگردي
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های سازگاری برکیفیت زندگی وعزت نفس مبتلایان به مثانه نوروژنیک استفاده کننده ازسونداژمتناوب مراجعه کننده به بیمارستان خورشید اصفهان در سال 1397
رشته تحصیلی : پرستاري داخلي-جراحي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مريم مقيميان
استاد مشاور : فاطمه سلماني پايين دروازه
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File