اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39604278
نام و نام خانوادگی : اكرم ابراهيمي جابري
عنوان پایان نامه : مقایسه استفاده از آموزش فاصله دار و آموزش انبوه بر میزان استرس و اضطراب مددجویان منتخب آنژیوگرافی در بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان در سال 1397
رشته تحصیلی : پرستاري داخلي-جراحي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهرداد آذربرزين
استاد مشاور : مريم مقيميان
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File